X
تبلیغات
تحقيق و پژوهش در حوزه تربيت بدني

تحقيق و پژوهش در حوزه تربيت بدني
 

مبانی

کلمه مبانی جمع مکسر مبنا و به مفهوم بنا ها، بنیان ها، شالوده ها و ساختار ها است. در واقع مبانی هر پدیده یا علم متضمن پایه ها، چهار چوپ، اسکلت و ساختار اصلی آن پدیده یا علم است. تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به قول «وست» و «بوچر» نویسندگان کتاب مشهور «مبانی تربیت بدنی و ورزش»:

«بین ایجاد ساختار تربیت بدنی و بنای یک خانه شباهت های قابل توجهی وجود دارد. هم چنان که ستون ها و تیر های اصلی به خانه شکل و استحکام می بخشند، عناصر اصلی تربیت بدنی مبنا و چهار چوب مسلمی را به وجود می آورند و آن را به عنوان تجربه ای با ارزش برای تمام افراد پا بر جا میکنند. این عناصر مشخص و اجزای مختلف آن، در قالب یادگیری معنی دار به هم مرتبط خواهند شد. این عناصر مفاهیم تربیت بدنی هستند و بیانگر ساختار تربیت بدنی در برنامه های مدارس کشور خواهند بود.»

 

فلسفه تربیت بدنی

 فلسفه تربیت بدنی در وهله نخست به مفهوم فلسفه می پردازد و به ما کمک می کند تا به شناختی در این زمینه برسیم.

مربی تربیت بدنی باید به مبانی اساسی آزادي و دموکراسی در ارتباط با کار خود وقوف کامل داشته باشد.

یکی از وظایف مهم مربیان تربیت بدنی این است که شاگردان  را در رقابت هاي ورزشی راهنمایی کنند تا بهترین روشهاي آموخته شده را به کار گیرند و سعی کنند تا هنگام بازي از راه و روش جوانمردي دور نشوند و براي پیروزي خود تلاش کنند و در صورت عدم پیروزي بتوانند بر اعصاب خود مسلط شوند.

رشته تربیت بدنی چه از نظر حرفه و چه از نظر نظام شغلی بر اساس واقعیات بنا شده است.

افراد حرفه اي، دانشجویان و مربیان تازه کار هنگام خدمت و آموزش بایستی ضمن اطلاع از اساس و زیربناي رشته و حرفه خویش نسبت به آن کنجکاو باشند یعنی بدانند که اعمال و رفتار حرفه اي، شغلی و شخصی آنها در این رشته ورزشی تا حد زیادي از اعتقادات و باورهاي آنها سرچشمه میگیرد. عقاید سازنده پایه و اساس هر دو نظام شغلی و حرفه اي است.

 

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت و تربیت بدنی

اصول چیست؟

اصل به معنی ریشه، پایه و بنیاد یک چیز تعریف شده است. همچنین آغاز و سرچشمه یک فعالیت را نشان میدهد"دکارت" اصول را به عنوان ذات حرکت بیان کرده است. به طور کلی اصول مشخص کننده باورها و اعتقادات ریشه اي و بنیادي می باشند بنابراین اصول، مقررات و دستورالعمل هایی را براي قضاوت ارزش ها جهت برآورد یک هدف یا ایجاد قانونی براي حرکت در مسیر هدف یا اهدافی عرضه می نماید.

 دکتر شریعتمداري (1347) شرایطی براي اصول با توجه به هدفهاي صحیح تربیتی، و در جهت پیشرفت علم و دانش تربیت بدنی بیان می نماید.

هدفهاي تربیتی باید به معنی رشد و تکامل بیان شوند.

هدفهاي تربیتی باید با توجه به افکار، عقاید، عادات، تمایلات و اعمال فرد تهیه و تنظیم گردند.

هدفهاي تربیتی باید موافق با آرمانهاي اجتماعی جامعه باشند.

هدفهاي تربیتی باید موید یکدیگر باشند.

هدفهاي تربیتی باید قابل اجرا باشند.

هدفهاي تربیتی باید جامعه پذیر باشند.

هدفهاي تربیتی باید قابل فهم و درك باشند.

در تربیت بدنی نیز اصول بسیاري وجود دارند که براساس حقایق علمی بنیان نهاده شده اند.

براساس همین اصول است که در تربیت بدنی مشخص می گردد که در هر سنی با توجه به دادههاي آناتومی، فیزیولوژي، روانشناسی و...  باید از کدام وسایل براي پیشرفت ورزش استفاده شود و کدام وسیله ورزشی یا کدام ورزش براي دختران یا پسران مناسب تر است.

منطق و اصول این برنامه ها و تجربه حاصل از آن را به کودکان، نوجوانان و جوانان در جهت سلامت و تندرستی، شادي و نشاط، روح جوانمردي و وطن دوستی بیاموزیم تا با سرافرازي به زندگی خود ادامه دهند.

اصول اساسی تعلیم و تربیت مدارس متوسطه  انجمن آموزش و پرورش ملی ایالات متحده(  1918) :

بهداشت و تندرستی

تسلط بر روند و تقویت بنیان خانواده

عضو موثر خانواده بودن

کار و پیشه

شهروند خوب بودن و مراعات قوانین مربوط به آن

استفاده موثر از اوقات فراغت

پرورش اخلاق

تعریف تربیت بدنی

تربیت بدنی بخش مهمی از تعلیم و تربیت است که از طریق حرکات مبتنی بر اصول علمی، جریان رشد و تکامل را در همه ابعاد وجود انسان (جسمانی، روانی و اخلاقی) تسهیل و هماهنگ نموده و به رشد و شکوفایی استعدادهاي فرد کمک می کند.

تربیت بدنی فرایندی آموزشی - تربیتی است که هدف آن کمک به رشد و توسعه ی ابعاد انسانی (جسمانی، روانی و اخلاقی) در جهت رسیدن به کمال میباشد.

ورزش

لانن می گوید: ورزش نوعی فعالیت رقابتی بین افراد است که بر اساس مهارت جسمی استوار بوده و در برگیرنده پاداش درونی و بیرونی است(مظفري، پور سلطانی زرندي)

 بازي

متخصصین تربیت بدنی غالباً با این تعریف کلی در مورد بازي موافقند

بازي فعالیتی است غریزي و نشاط آور که مطابق است با مراحل رشد انسان

 تفریحات سالم

تفریحات سالم فعالیت هاي مفیدي هستند که به منظور پرکردن اوقات فراغت انجام می گیرند.

در این گونه فعالیت ها مقررات سخت و دست و پاگیر وجود ندارد.

انتخاب اینگونه فعالیت ها با وضع اقتصادي، تحصیلات، ملیت، قومیت، جنیست و سن ارتباط دارد.

ورزش، بازي و تربیت بدنی نیز می توانند به منظور غنی سازي اوقات فراغت به نوعی در زمره تفریحات سالم قرار گیرند

 هدفهاي تعلیم و تربیت و ارتباط آن با اهداف تربیتی

 

فلسفه تعلیم و تربیت و زندگی خوب

پرفسور جان دیویی : مشکل برقراري اتحاد و همکاري بین اعتقادات بشر درباره دنیایی که در آن زندگی می کند با اعتقاد به ارزش ها و هدفهایی که باید رفتارش را راهنمایی کند از مهم ترین مسایل زندگی جدید است.

هیچ کس نمی تواند معلم مفیدي در اجتماع کنونی باشد مگر اینکه با استفاده از فلسفه از تفکر خوبی برخوردار باشد.

تلاش فلسفه تعلیم و تربیت در تعیین چگونگی زندگی و هدایت شخصبه طرف یک زندگی با کیفیت است.

در ارائه هدف و جهت یابی، قبل از اینکه فلسفه تعلیم و تربیت شکل بگیرد معلم آینده باید مفهوم صحیح و واضحی از شخصی که می خواهد تربیت کند داشته باشد.

 

تربیت بدنی یا ابزار تعلیم و تربیت

هنگامیکه فردي به یک گروه ورزشی می پیوندد، نه تنها حدود علائق خود را وسعت می بخشد بلکه خود را در برابر هدفهاي آن گروه مسئول می داند.

علاقه انحصاري ورزش و تربیت بدنی به سازمان قواي بدنی، قدرت و مهارت حرکتی در حالی که خود را با تعلیمات عمومی مرتبط می داند.  همچنین براي احاطه بر حیطه بیشتري از هدفها وسعت می یابد.

 

سهم تربیت بدنی در تعلیم و تربیت

1.        رشد و تکامل انسان از نظر اندام ها

2.       پیشرفت و تکامل مهارتهاي عصبی و عضلانی

3.      پیشرفت و توسعه رغبت به بازي و تفریحات سالم

4.       رشد و تکامل روانی

آماده کردن مربیان شایسته

یکی از مهم ترین اصول تعلیم و تربیت در تربیت بدنی، آموزش و تربیت مربیان شایسته و علاقه مند به تربیت بدنی است که باید براساس اصول صحیح علمی و تربیتی و با برنامه مدون اجرا

گردد.

اهداف تعلیم و تربیت و تربیت بدنی از دیدگاه ادیان مختلف

    تعلیم و تربیت و تربیت بدنی در دین زرتشت

به استناد شاهنامه، تالیف "هرودت"، "گزنفون" و "استرابون" به طور کلی ورزشها در دوران دین زرتشتی عبارت بودند از:

·         راهپیمایی

·         زوبین اندازي

·         تیراندازي با تیروکمان

·         کشتی

·         اسب سواري

·         شکارحیوانات و پرندگان

·         پرش از روي موانع با اسب

·         چوگان بازي

·         شنا در رودخانه

·         شب زنده داري و اجراي جشن هاي مختلف.

 

     تعلیم و تربیت و تربیت بدنی در دین یهود

پیروان یهود پیش از هرکار به ستایش پروردگار و ایمان به او و حفظ تندرستی و نیرومندي خود توجه داشتند در کلیه برنامه هاي منظم خود براي ورزش اهمیت خاصی قایل بودند و پیوسته آن را به فرزندان خود آموزش می دادند.

·         حرکات موزون

·         بهداشت بدن

·         تفریحات سالم

·         انعطاف پذیري

·         چابکی در ورزش هاي مختلف

·         پایداري و نیرومندي بدن

·         زندگی بهتر

آنان معتقد بودند که جوانان باید از طریق تربیت بدنی مهارتهاي لازم و خارق العاده را در هر ورزش کسب و از طریق آن روح جوانمردي، شایستگی و از  خود گذشتگی را بیاموزند.

 

     تعلیم و تربیت و تربیت بدنی در دین مسیح

دین مسیح ورزش را نه تنها براي سلامت روح و جسم ارزشمند می داند بلکه بر این عقیده است که به وسیله ورزش، نیروي سلامتی تضمین شده و در امر یادگیري کمک به سزایی به کودکان و نوجوانان خواهد شد.

·         شکار حیوانات

·         شنا

·         راهپیمایی

·         اسب سواري

·         پرتاب نیزه

·         کشتی

·         ماهیگیري

·         شب زنده داري در جنگل ها و بیابان

روحانیون مسیحی ورزشهاي طببیعی را با همکاري پدران و مادران به کودکان و نوجوانان می آموختند و آنها را در امر ورزش تشویق و ترغیب میکردند.

از طرفی ورزشهاي گروهی هم با شادي و نشاط خاص خود مورد قبول پدران و مادران بودند.موضوع دیگر اینکه انضباط در دین مسیحیت از ارزش والایی برخوردار بوده و هست.

 

    تعلیم و تربیت و تربیت بدنی در دین اسلام

حضرت رسول اکرم(ص) پیوسته در مورد بهداشت و حفظ سلامت و تندرستی و تقویت روح و جسم از طریق تفریحات سالم و فعالیت هاي مختلف ورزشی تاکید فراوان داشت و علاوه بر اینکه خود علاقه زیادي به ورزش نشان می داد .

·         تیراندازي با کمان

·         راه پیمایی

·         شنا

·         اسب سواري

·         چوگان بازي

·         شمشیربازي

·         پرش با نیزه

·         پرتاب نیزه

·         پرتاب زوبین

·         شکار جانواران و پرندگان

·         ماهیگیري

حکیم ابوالقاسم فردوسی داستانهاي بیشماري در مورد شجاعت و جوانمردي در ورزش،افتخارات ایران سروده است. اشعار و سروده هاي او وجد و نشاط و روح سلحشوري، مردمی و مردانگی را در جوانان و مردان رواج می داد.

در واقع بیت معروف فردوسی که می فرماید:

ز نیرو بود مرد را راستی                                               ز سستی کژي زاید و کاستی

به شعار ایرانیان در ورزش تبدیل شده است.

 

 ابن سینا به دلیل اهمیت تعلیم و تربیت ورزش را که یکی از شاخه هاي بسیار مهم آن می دانست مطالب باارزشی در کتاب قانون آورده است. او سلامت تن وروان را مدیون ورزش دانسته و یکی از راههاي رشد و نموکودکان را حرکات ورزشی معرفی کرده است

فلسفه و اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه مکاتب مختلف

 

 (Idealism)  ایده آلیسم

به فارسی ترجمه کرده اند. این فلسفه معتقد است واقعیت وجودي اشیاء بستگی به برداشت ذهنی افراد دارد زیرا دنیاي مادي تنها زاییده ذهن ماست.

·         معلم مهم ترین عامل در فرآیند آموزش است (معلم محوري) روش تدریس اهمیت زیادي ندارد.(بنابراین کلیه روش ها از قبیل سئوال و جواب، سخنرانی، کنفرانس، مطالعه ، پژوهش و بحث مورد استفاده قرار می گیرند.)

·         تقلید از رهبر معلم داراي ارزش زیادي است.

·         ایده آلیست ها در تعلیم و تربیت به ارزشیابی کمی ، کیفی و ذهنیات معتقدند.

 

 رئالیسم

مشاهده دقیق واقعیتهاي زندگی، تشخیص درست علل و عوامل امور، پدیده ها و رخ دادهها و تجسم و بیان و تشریح آنها. این مکتب، امور و پدیده ها و اشیاء را فقط براساس وجود فیزیکی وهیأت مادی شان مورد شناسایی و پذیرش قرار می دهد .معلم رئالیست به تعلیم و تربیتی معتقد است که بر پایه واقعیت هاي علمی استوار بوده و بتواند مشاهده، مسافرت هاي علمی، وسائل سمعی و بصري و روش تمرینی را مورد استفاده قرار دهد.

وي در هنر معلمی فردي منظم و منطقی است و چهارچوب موضوعات و خلاصه مطالب را در اختیار دانشجویان قرار می دهد اما نقش مرکزي و محوري برعهده ندارد. زیرا روش رئالیسم برخلاف ایده الیسم شاگرد مداري است.  رئالیست ها به آن گونه ارزشیابی معتقدند که کاملا عًینی و کمی باشد

 

پراگماتیسم

پراگماتیسم معتقد است فکري که منجر به عمل نشود ارزش ندارد و عملی که بر مبناي اندیشه صورت نگیرد مفید نخواهد بود. بنابراین پراگماتیسم اندیشه را با عمل پیوند می دهد و نتایج خالص از زندگی عملی را محک درستی افکار می داند. در حیطه تربیت بدنی پراگماتیسم به شاگرد محوري معتقد است. معلم نقش راهنما را به عهده دارد.

مهم ترین چیز علاقه شاگرد به رشته ورزشی یا نوع فعالیت هاي بدنی است. اجرا و آزمون و خطا اساس یادگیري مهارت هاي حرکتی است

 

اگزیستانسیالیسم

واقعیت امري است که در درون فرد قرار دارد که از طریق تجربه شخصی بین فرد و هستی متجلی می گردد.

به اعتقاد اگزیستانسیالیست ها درك پدیده ها و معرفت نسبت به امور نتیجه آزادي فرد در برخورد با محیط و تجارب ناشی از آن است .

در حیطه ورزش و تربیت بدنی اگزیستانسیالیسم، دانش آموزان را در انتخاب فعالیت هاي ورزشی آزاد می گذارد.

فعالیت جسمانی باید به دانش آموز کمک کند تا ضمن کسب تجارب فردي به خودآگاهی و خود مسئولیتی دست یابد.

معلم نیز تنها نقش مشاور و راهنما را به عهده دارد

ناتورالیسم

معادل فارسی ناتورالیسم طبیعت گرایی یا اصالت طبیعت است به همین دلیل ناتورالیست ها زندگی اصالت بار را تقلید از طبیعت و دوري جستن از ظواهر تصنعی می دانند.

به اعتقاد آنان دوري جستن از طبیعت و گرایش به مظاهر غیرطبیعی زندگی عامل بیگانگی انسان از خود است، لذا واقعیت را فقط در قلمرو قدرت محض طبیعت باید جستجو نمود.

تربیت بدنی و ورزش در این نگرش بیش از هر مکتب دیگري جایگاه می یابد.

معلم یا مربی تنها نقش راهنما را ایفا می کند.

فعالیت انفرادي بر روي ورزش هاي تیمی ارجح هستند.

آموزش اخلاق از طریق تربیت بدنی کم رنگ و کم اعتبار است زیرا توجه به جسم و فعالیت هاي جسمانی مقدم بر تفکرات اخلاقی و اجتماعی است.

 

ماتریالیسم

در فلسفه مادي تمامی موجودات جهان در قالب ماده تعریف و تفسیر می شوند؛ از دیدگاه آنان جهان و عالم هستی چیزي غیر از ماده نیست و هر چیز غیرمادي تنها زائیده پندار است!

تعریف انسان نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست. او یک موجود مقید و مکلف در تاریخ و اسیر جبر تاریخی است!

مارکس معتقد است انسان موجودي مادي و فاقد جوهر روحی است!

بنابراین چیزي به نام غریزه، فطرت و نفس وجود ندارد! اقتصاد را زیربناي زندگی دانسته است.

اگر چه تربیت بدنی و ورزش در این نظام از اهمیت برخوردار است اما توجه محض به استعدادهاي فیزیولوژي و عدم توجه به تمایلات فردي به کلی این اهمیت را خنثی می کند.

 

اومانیسم

اومانیسم را به فارسی انسان دوستی معنی کرده اند.  بی شک تاکید و پافشاري کلیسا بر سلب اختیار کردن از انسان در بسیاري از موارد در رشد اومانیسم نقش اساسی داشت.نه استعداد او.

در مکتب اومانیسم تربیت بدنی وسیله اي است که قادر باشد فرد را به تکامل ابعاد جسمانی، روانی، عاطفی و ذهنی برساند و او را از نقش ارزنده اي که در ساخت آینده و سرنوشت خود و بشریت دارد آگاه گرداند.

 

 تندرستی و ارتباط آن با تربیت بدنی و ورزش

کسب سلامت جسمانی

سلامتی و تندرستی

واژه تندرستی مربوط به صحت بدن و جسم می گردد.

عدم ابتلاء به بیماريها، رشد کامل جسمانی، تواناییهاي حرکتی، آمادگی بدنی، هوشیاري و آمادگی

سیستم عصبی براي انجام، درك و اجراي حرکات از مشخصه هاي تندرستی است.تندرستی کلید اصلی سلامتی است. پزشکان و متخصصان علوم زیستی، تندرستی را معلول سه عامل می دانند:

1.        تغذیه مناسب، خواب کافی، تفریحات سالم، آرامش اعصاب، عادات بهداشتی و کنترل منظم عوامل تندرستی.

2.       فعالیت هاي بدنی، ورزش و تربیت بدنی که منجر به رشد و صحت هماهنگی ارگانیسم بدن می گردد.

3.      آمادگی جسمانی به مفهوم توانایی هاي عملکرد یک فرد که مبتنی بر عوامل مختلف جسمانی همچون قدرت و انعطاف پذیري و غیره ... است.

سلامتی مفهومی به مراتب وسیع تر و عمیق تر دارد که تندرستی را نیز در بر می گیرد .  

سلامتی عبارت است از تندرستی، ظرفیت کامل اجراي مهارت هاي حرکتی، تکامل روانی، ذهنی و عقلی، روش هاي اندیشه و استدلال منطقی، پرورش فنون پژوهش و شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها، تعادل عاطفی، روابط اجتماعی مثبت و اثربخش و برخورداري از بهداشت روانی.

چهارپایة سلامتی

براین اساس میتوان برای سلامتی چهار محور کلی بیان کرد که آن را تحت عنوان چهارپایه ی سلامتی ذکر میکنیم(شادمان،1386):

1.        تربیت بدنی، ورزش، بازی و تفریحات سالم

2.       رعایت بهداشت فردی ، روانی ، اجتماعی

3.      خواب و استراحت مناسب و کافی

4.       تغذیه مناسب و کافی

 

 این چهار پایه همانند چهار پایه ی یک میز میباشند و کوتاهی و بلندی هر پایه به مثابه ی خارج شدن از حالت طبیعی  میباشد که منجر به برهم خوردن سلامتی بدن میشود. و  اگر به یکی از آنها بیش از اندازه توجه شود یا توجه نشود(افراط و تفریط) منجر به بیماری و آسیب میگردد.

 

آمادگی جسمانی

 منظور از آمادگی جسمانی توانایی زندگی فرد به عنوان موجودي سالم و متعادل است. حال آن که آمادگی کلی شخص را براي ادامه یک زندگی سالم و کامل مبتنی برارزشهاي جسمانی، روانی، ذهنی، عقلی، اجتماعی و اخلاقی آماده می کند.

اثر ورزش در پیشگیري و درمان بیماري هاي قلبی- عروقی از دیرباز تاکنون پیوسته موضوع فعالیت هاي بدنی وپیشگیري از بیمارهاي قلب و عروقی مورد تحقیق بوده است. عموماً از فشار خون، دیابت، کلسترول، چاقی، استرس، سیگار و فقدان فعالیت هاي بدنی به عنوان عوامل اصلی خطر نام برده اند. اما واقعیت این است که عوامل خطرناك بیش از این هاست. پاره اي محققان تا300 عامل خطر را بر شمرده اند. به هر حال فعالیت هاي بدنی هم قادر هستند عوامل خطرزا را از بین ببرند هم می توانند توانایی قلب و عروق را در مقابل بیماري ایسکمیک قلبی افزایش دهند.

اهداف تربیت بدنی

1.        جسمانی

2.       عاطفی

3.      اجتماعی

4.       اخلاقی

5.      مهارتی

اخلاق

علم اخلاق، علم به اصولی است که موجب می شوند حکم کنیم عملی شایست یا ناشایست، صواب یا خطا، خوب یا بد، فضیلت یا رذیلت، عاقلانه یا ابلهانه، مورد تنفر یا تفقد است. ورزش بایستی رابطه تنگاتنگی با اخلاق داشته باشد.

در واقع همه رفتارهاي فردي و اجتماعی که در محیط هاي ورزشی و سایر محیط هاي اجتماعی از ورزشکاران صادر می شود بایستی مبتنی بر اخلاق عملی باشد.

اخلاق چیست؟

گاهی اخلاق به معناي خلق و خوي، رفتار عادت شده و مزاج به کار می رود. معناي دیگر این واژه دانشی است که از حسن و قبح و خوبی و بدي رفتار بحث  می کند ،اخلاق حرفه اي نیز دانشی است که از خلق و خوي حرفه اي در کسب و کار بحث می کند.

اخلاق فردي

رفتار هر انسانی، صرف نظر از منزلت و جایگاه اجتماعی و عناوین شغلی، خوب یا بد است.

کسی که در رفتار ارتباطی درون شخصی، به خود دروغ می گوید و خود را فریب می دهد، مرتکب رفتار زشت و ناپسند است، او را می توان فرد ضداخلاقی دانست. و کسی که با خود صریح و صادق است، در رفتار با خود، اخلاقی است.

انسانها در رفتارهاي ارتباطی برون شخصی نیز می توانند اخلاقی یا غیراخلاقی عمل کنند.

کسی بخشنده است و دیگري خسیس. فردي متواضع و فروتن است دیگري متکبر. آن یکی امین و رازدار است و این دیگري خائن است و ناجوانمرد و..... بنابراین، هر فردي، صرف نظر از اینکه شاغل هست یا نه، نسبت به رفتارهاي خود داراي مسئولیت است.

فرد در زندگی شخصی خود نسبت به خود، خانواده، شهروندان و تمام کسانی که با آنها در ارتباط و یا تعامل است، مسئولیت اخلاقی دارد.

 

اخلاق شغلی

مسئولیت اخلاقی فرد از حیث شغل « اخلاق شغلی » است. اخلاق شغلی از طرفی مانند اخلاق فردي برمسئولیت افرادبه عنوان شخص حقیقی تاکید دارد، از طرف دیگر بر خلاف اخلاق فردي، عنوان برخاسته از شغل را نیز در مسئولیت هاي اخلاقی لحاظ می کند.

اخلاق حرفه اي شیوه هاي رفتاري متداول در میان اهل یک حرفه است.

اخلاق حرفه اي مدیریت رفتار و کردار آدمی هنگام انجام کارهاي حرفه اي است.

فواید متعدد ورزش و فعالیت بدنی

فواید زیست شناختی فعالیت های جسمانی

فعالیت فعالیت حرکتی و بدنی تاثیرات مطلوب خودرا به صورتهای مختلف آشکار می سازد.

اثرات آن عبارت از 1- اثر ساختاری 2 - اثر کارکردی3 - اثر بهداشتی  4 - اثر درمانی

الف) اثر ساختاری فعالیت های بدنی

تقریبا تمام دستگاهای بدن انسان تحت تاثیر ورزش وفعالیت های بدنی قرار می گیرید.برای مثال افرادی که کار یکنواخت انجام می دهند ورزش می تواند از انحنای ستون فقرات آنها جلو گیری کند

1. ابعاد بدن وتناسب اندام.اثرات بلقوه ورزش بر رشد عمومی بدن دختران و پسران محرز است(ادینگتون)

در زمینه تراکم استخوان ،رشد متناسب تمامی اندام بدن و....

2. ترکیب بدنی. مطالعات نشان می دهد در طول 150 سال اخیر که وزن بدن افراد رو به افزایش است و هر 10 سال 8/  کیلو گرم به وزن ده ساله ها افزوده شده. مدارک وشواهد بسیاری نشان می دهد که یکی از راهای مبارزه با افزایش بی رویه بافت چربی اجرای فعالیت های بدنی دقیق و منظم است.

ب) اثرات کار کردی فعالیت های بدنی

همه خوب می دانیم که ورزش موجب افزایش قدرت ، تحمل،توان عضلانی و.. میشود.

تغییرات کارکردی بدن بر اثر فعالیت بدنی به شرح زیر است.

1. تغییرات خاص در متابولیسم از نظر کمی و کیفی

2. تنظیم بهتر قند خون افراد ورزشکار نسبت به افراد غیر ورزشکار

 خون  بهتر از افراد غیر ورزشکارph3. تنظیم

4. افزایش حجم وقدرت عضله و کارای قلب

5. افزایش اکسیژن مصرفی و تهویه ریوی

6. تقویت دستگاه عصبی

7. توازن در ترشحات غدد

ج) اثرات بهداشتی فعالیت های بدنی

1. موجب افزایش قدرت دفاعی بدن می شوند

2. از ابتلای انسان به برخی از بیماری های که در اثر کهولت و پیری عارض می شود جلوگیری می کند.

3. ا حتمال بروز بیماری های آترواسکلروز (سفتی شریان) بی کفایتی شریانهای عضلات قلب وانفاکتوس  وضعف تحرک پذیری اعصاب و ... جلو گیری می نماید

د) اثر درمانی فعالیت های بدنی

اجرای فعالیتهای بدنی برای درمان و معالجه بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد. در این خصوص نمونه های در ذیل می آید.

1. ورزش برای بیماران قندی امری است مهم زیرا در هنگام فعالیت قند سوخته می شود و قند خون پایین می آید.

2.حرکات بدنی آرام در درمان بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی نقش مهمی دارد.

3. فعالیت بدنی نقش مهمی در درمان بیماری های عملکردی دارد

فواید روان شناختی فعالیت های جسمانی

1. افرادی که به طور منظم در فعالیت جسمانی شرکت می کنند احساس خوب بودن می کنند

2. فعلیت جسمانی برای بعضی افراد نشاط آور است

3. بعض بع دنبال حرکات موزون  و سایر فعالیت های بدنی هستند تا به تجربه زیبایی شناختی نایل شوند.

4.فعالیت جسمانی موجب آرامش و تنوع پس از مدت طولانی کار می شوند.

5. مردم می خواهند سالم و آماده باشند که دلیل بر فعالیت است.

6. فعالیت بدنی موجب تجارب خلاق می شود

7. تمرین بدنی موجب کاهش شاخص های متفوت استرس  می شود

فواید اجتماعی فعالیتهای جسمانی بسیاری عقیده دارند که فعالیت بدنی، مخصوصا بازی و تمرینات رشته های ورزشی محیط مناسبی را جهت کسب ارزشهای فرهنگی  و... فراهم می آورد.

ورزش و رشد شخصیت

تمرین منظم برای فرد بینشی فراهم میکند که همراه با داشتن شایستگی  تسلط بر خود و کنترل که احتمالا داشتن چنین بینشی سودمندیهای فراوانی دارد. محققین رابطه معنا داری بین خود سود مندی وانجام فعالیت بدنی به دست آورده اند مفهوم دیگر خودانگاری مثبت است که باعث ازرش مند بودن فرددر محیط است چون خود انگاری با عزت نفس مرتبط است بنابراین می توان نتیجه گرفت: فعالیت ورزشی از طریق افزایش خود سودمندی و خود انگاره،شخصیت ، به ویژه « صلاحیت درون فردی» شخصیت را افزایش می دهد.

دیگر فواید اجتماعی ورزش:

ورزش و اجتماعی شدن از طریق فعالیت های ورزشی

مشارکت ورزشی و بزهکاری:

کسانی که در فعالیت های فوق برنامه و ورزشی شرکت داشته اند با حوادث بزهکاری کمتری برخورد داشته اند.(لندرز و کلارک)

مشارکت ورزشی و موفقیت در امور دیگر

پیروزی وموفقیت  ورزشکاران در  میادین تاثیری از تجسم یک ملت از موفقیت ورزشکاران ایجاد می نماید.اکثر ملت ها عمیقا به تصویری که از ملت خود به سایر دنیا ارائه می شود علاقه مند هستند.ازاین رو مصلحت یک ملت است که سطح برنامه های ورزشی خود را بلا ببرد ومحیطی را ایجاد نماید برای برتری و موفقیت ورزشکاران

ورزش وسیله مفیدی برای ایجاد گردهمایی ها، کانونی برای تقویت وفاداریها و سرچشمه ای برای غرور اجتماعی و ملی است.

 


نوشته شده در تاريخ پنجشنبه بیست و هفتم بهمن 1390 توسط حجت محمدي مغاني
class=s>
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک

یخبندان

  • شیر شاه